Voorbeelden

Dongeradeel: Kwaliteit beschermde dorpsgezichten verbeterd door Experiment

14 april 2016 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Het experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel (DBDD), ook wel DOM-project, is gericht op het versterken van de woon- en leefmilieus in de beschermde dorpsgezichten van Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens-Moddergat. Het experiment is gestart in 2013 en eind 2015 geëvalueerd. Eén van de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie is dat de kwaliteit van de beschermde dorpsgezichten aanzienlijk is verbeterd.

Succesvolle resultaten

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met betrokken partijen. Uit deze gesprekken bleek dat de combinatie van vele werkzaamheden, enthousiasme en goede communicatie er voor zorgt dat het experiment steeds meer succesvolle resultaten boekt. Door zichtbare kwaliteitsverbetering worden de beschermde dorpsgezichten bovendien steeds beter op de kaart gezet.

Vervolg experiment

Het experiment heeft met haar ‘bottum up’ benadering een positieve beweging op gang gebracht in de dorpen. Er is daarom afgesproken de huidige DOM-structuur en de werkwijze vast te houden en over vijf jaar opnieuw te evalueren. Eén van de doelen van het experiment is om de werkwijze, bij positieve resultaten, ook uit te rollen naar andere dorpen en/of gemeenten. Vanwege het succes gaan provincie Fryslân en gemeente Dongeradeel daarom vanaf nu gezamenlijk aan de slag met de uitrol.

Herverdeling budgetten

De afgelopen twee jaar is er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, aan de hand van subsidie, het aanzicht van de woningen in bovengenoemde beschermde dorpsgezichten aan te pakken. De grote vraag naar subsidie heeft ertoe geleid dat het subsidieplafond van deze regeling is bereikt. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om de budgetten over de verschillende regelingen opnieuw te verdelen, zodat er vanaf 1 mei 2016 opnieuw budget beschikbaar is voor private aanzichtprojecten.

Persbericht gemeente Dongeradeel (1 april 2016)

Meer informatie over Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel


Eén van de succesverhalen van de DOM's in Paesens-Moddergat (bron Facebook).

Thema's