Onderzoek

Cottage Industries

6 november 2012 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Dit rapport bestaat uit 4 hoofdstukken. In hoofdstuk 1 staat de inleiding, hierin is de aanleiding en het doel van dit onderzoek beschreven. In het tweede hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de sociaaleconomische betekenis van Cottage Industries voor de lokale economie en gemeenschap. Vervolgens worden de belangrijkste kenmerken van
Cottage Industries beschreven. Deze kenmerken zijn onder te verdelen in kenmerken van het bedrijf en kenmerken van de ondernemers. In hoofdstuk 3 staan interventiemogelijkheden centraal die kunnen bijdragen aan een verdere ontwikkeling van Cottage Industries. Aan de hand van de kenmerken van Cottage Industries en problemen die door
de ondernemers worden ondervonden zijn concrete interventiemogelijkheden opgesteld om bestaande Cottage Industries zo
optimaal mogelijk te faciliteren en tevens nieuwe Cottage Industries aan te kunnen trekken. Tot slot worden in het laatste hoofdstuk concrete aanknopingspunten voor maatregelen in Dongeradeel en De Marne gegeven en zijn conclusies en aanbevelingen voor andere regio’s opgenomen.

Planning

Datum Beschrijving
Maart 2012 verschenen

Thema's