Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling

Het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, NNB, is opgericht om door kennisdeling en samenwerking een actieve aanpak te bevorderen van de gevolgen van bevolkingsdaling. Het NNB richt zich op gemeenten, provincies, departementen, samenwerkingsverbanden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke partners van diverse overheden. In het NNB werken de verschillende partijen samen om de diverse krimpvraagstukken te benoemen en te bespreken.

Het netwerk bestaat uit een aantal werkgroepen met een brede vertegenwoordiging van deskundigen op de terreinen wonen en ruimte, voorzieningen en leefbaarheid, onderwijs, arbeidsmarkt, ruimtelijke ontwikkeling, financiën en zorg.  

Lees meer >

Meedoen met het NNB >

Werkgroepen

De algemene werkgroep bestaat uit de oprichters van het NNB en alle voorzitters en secretarissen van de werkgroepen.

De werkgroep zorg analyseert de gevolgen van krimp op het terrein van zorg. Hierbij wordt aandacht besteed aan de gevolgen voor zorg en arbeidsmarkt en de mantelzorg en voor vrijwilligerswerk.

De werkgroep economische vitaliteit en arbeidsmarkt besteedt aandacht aan de gevolgen van krimp op het terrein van arbeidsmarkt en de veranderingen in samenstelling van de beroepsbevolking in de krimpgebieden.

De werkgroep Wonen en Ruimte bestudeert nieuwe planningsmethodieken voor de krimpende regio’s en de ontwikkeling van een ruimtelijke visie op bevolkingsdaling. Wonen is een van de eerste terreinen waar bevolkingsdaling zichtbaar is.

De werkgroep financiën bespreekt en benoemt de financiële gevolgen van krimp. De werkgroep is betrokken bij de uitwerking van de krimpparagraaf voor gemeenten.

Het Platform Anticipeerregio’s wil voor alle anticipeerregio’s een podium zijn dat belangen behartigt voor de specifieke problematiek en opgaven die zich aandoen enonderscheiden van andere regio’s. 

De werkgroep voorzieningen kijkt naar de gevolgen van bevolkingsdaling voor de voorzieningen. In de werkgroep wordt aandacht besteed aan de gevolgen van krimp voor het verenigingsleven en met name sport en cultuur.

Welke invloed heeft krimp op het terrein van onderwijs. Binnen de werkgroep onderwijs wordt stil gestaan bij krimpvraagstukken op het gebied van onderwijs.